Autor: Grupa Horeglad

Dodane przez:
Grupa Horeglad
31 maja 2022

Wykaz Przedsiębiorstw – 31.05.2022

Zgodnie art. 4ba ust 1 ustawy „Prawo energetyczne” publikujemy wykaz przedsiębiorstw, którym świadczymy usługi przeładunku i magazynowania (aktualizacja: 31.05.2022r.). Zobacz aktualny wykaz:

zobacz wykaz

 

Czytaj więcej
Dodane przez:
Grupa Horeglad
31 października 2018

Modernizacja i rozbudowa Terminalu gazu płynnego „ALEKSANDRA” zakończona

W sierpniu została zakończona inwestycja na Terminalu gazu płynnego „ALEKSANDRA” w Małaszewiczach mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie jego funkcjonalności. W ramach prac zwiększających bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia pożaru wykonano instalację zraszania na wszystkich stanowiskach przeładunkowych oraz zamontowano dodatkowy zbiornik wody p-poż. o pojemności użytkowej ok. 900m³. Dodatkowo zmodernizowano i wprowadzono szereg udogodnień i zabezpieczeń na instalacjach, umożliwiających szybkie wykrywanie i reagowanie w sytuacji zagrożenia. W celu poprawy bezpieczeństwa pracowników wykonano pomosty do obsługi cystern górnozaworowych. Modernizacja miała na celu również zwiększenie wydajności terminalu, co osiągnięto poprzez wykonanie dwóch dodatkowych stanowisk rozładunku autocystern oraz przebudowę instalacji przesyłowej gazu płynnego w sposób umożliwiający skrócenie czasu przeładunku, a także jednoczesny przeładunek dwóch różnych produktów.
Teraz czas na rozbudowę terminalu ładunków masowych. Prace już ruszyły!

 

Zdjęcia po modernizacji

Czytaj więcej
Dodane przez:
Grupa Horeglad
28 czerwca 2018

Zmieniamy się dla Was…..

Trwa przebudowa i rozbudowa terminalu gazu płynnego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie jego funkcjonalności. Plan modernizacji obejmuje między innymi:

– wykonanie pomostów obsługowych dla potrzeb obsługi cystern górnozaworowych przy torze szerokim, umożliwiających wejście na górny płaszcz cysterny;
– wykonanie dwóch dodatkowych stanowisk rozładunku autocystern;
– wykonanie instalacji zraszania na wszystkich stanowiskach cystern kolejowych i autocystern oraz instalacji zraszania dennic zbiornikowych;
– montaż dodatkowego zbiornika wody p-poż. o pojemności użytkowej ok. 900m³;
– przebudowę instalacji przesyłowej gazu płynnego, wody p-poż. oraz elektrycznych.

Prace przy modernizacji Terminalu idą pełną parą, a ich postęp z dnia na dzień jest coraz bardziej widoczny.

Planowany termin zakończenia inwestycji to lipiec 2018r. Będzie bezpiecznie i nowocześnie!

Czytaj więcej
Dodane przez:
Grupa Horeglad
28 września 2017

Grupa Horeglad – nowa marka łącząca spółki

Szanowi Państwo! Z wielką dumą prezentujemy Państwu Grupę Horeglad – nową markę łączącą grupę firm oferujących szerokie usługi z zakresu: budowy dróg, przeładunku towarów masowych i gazu, sprzedaży soli drogowej, kruszyw drogowych i wiele innych!

(więcej…)

Czytaj więcej
Dodane przez:
Grupa Horeglad
28 kwietnia 2017
ćwiczenia bezpieczeństwa aleksandra

Ćwiczenia na terenie Terminala „Aleksandra”

Zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w dniu 26 kwietnia odbyły się ćwiczenia praktyczne – manewrowe  mające na celu przećwiczenia procedur przyjętych w Zewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym /ZPOR/ celem jego aktualizacji oraz przygotowanie służb ratowniczych do ewentualnych działań w tym zakresie.

Ćwiczenia na terenie Terminalu Przeładunkowo – Składowego „ALEKSANDRA” w Małaszewiczach odbyły się w dniu 26 kwietnia 2017 r.

(więcej…)

Czytaj więcej
Dodane przez:
Grupa Horeglad
24 marca 2017
bezpieczeństwo na terminalu aleksandra

Informacja na temat środków bezpieczeństwa

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii w Przedsiębiorstwie Handlowo Usługowym Budownictwa „TRASA” Sp. z o.o. Terminal Przeładunkowo – Składowy „ALEKSANDRA” w Małaszewiczach.

 • Oświadczamy, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów o dużym ryzyku oraz że właściwy organ PSP otrzymał zgłoszenie terminala jako Zakładu Dużego Ryzyka o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., – Prawo Ochrony Środowiska,

Terminal Przeładunkowo – Składowy „ALEKSANDRA” w Małaszewiczach posiada zabezpieczenia w postaci:

 • instalacji wykrywania i sygnalizacji stężenia gazu,
 • sygnalizacja optyczno – akustyczna,
 • instalacji awaryjnego wyłączania technologicznych urządzeń przeładunkowych,
 • instalacji przeciwpożarowej z siecią hydrantową,
 • pompowni pożarowej z zbiornikiem wodnym ,
 • stacjonarne działka wodne,
 • przenośne działka wodne.

W przypadku wystąpienia awarii podjęte zostaną działania ratownicze polegające na uruchomieniu działek stacjonarnych i przenośnych na zagrożonych obiektach, zamknięte zostaną zawory na zbiornikach gazu, na terenie zakładu wyłączona zostanie energia elektryczna, powiadomiona zostanie PSP w Małaszewiczach i Białej Podlaskiej.

Na terenie zakładu prowadzimy operacje przeładunku gazu płynnego z cystern szerokotorowych do zbiorników magazynowych, z cystern szerokotorowych do cystern normalnotorowych i z cystern szerokotorowych do autocystern gazami płynnymi propan i propan-butan. Są to substancje które w połączeniu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe, lub palne, są cięższe od powietrza a więc mogą zalegać w zagłębieniach terenu.

 • Zagrożenia mogące wystąpić na terenie terminala w większości przypadków nie zagrażają osobom i obiektom poza terenem zakładu. Wyjątkiem mógłby być wybuch Bleve zbiornika cysterny kolejowej V=95m3 dla którego strefa zagrożenia obejmuje teren o promieniu 550 m: teren zakładów PKP – tor bocznicowy oraz drogę dojazdową do terminala od strony północnej. W strefie zagrożenia wystąpić może promieniowanie cieplne o natężeniu większym niż 4kW/m2 spowodowane gwałtownym zapłonem ulatniającego się gazu, oraz odłamki powstałe w czasie wybuchu,
 • W przypadku zagrożenia: 1 – powiadom najbliższych i sąsiadów, 2 – wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe, 3 – zabierz niezbędne dokumenty i odzież w zależności od pogody, 4 – sprawdź czy wszyscy domownicy opuścili mieszkanie, 5 – pozamykaj okna i drzwi, 6 – zachowaj spokój i udaj się na wyznaczone miejsce zbiórki.
 • Oświadczamy, że na terenie zakładu funkcjonuje grupa awaryjna przeznaczona do działań w czasie wystąpienia awarii oraz usuwania jej skutków,
 • Oświadczamy, że dla zakładu opracowany został przez Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Białej Podlaskiej Zewnętrzny Plan Operacyjno Ratowniczy w związku z tym wszystkie osoby obowiązane są do stosowania się do poleceń służb ratowniczych w czasie awarii lub usuwania jej skutków,
 • Bliższych informacji (oprócz informacji niejawnych) udziela Kierownik Terminala po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania (tel. 83 374 13 38) w siedzibie zakładu w dni robocze w godzinach 7-15.

Czytaj więcej