Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii w Przedsiębiorstwie Handlowo Usługowym Budownictwa „TRASA” Sp. z o.o. Terminal Przeładunkowo – Składowy „ALEKSANDRA” w Małaszewiczach

Oświadczamy, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów o dużym ryzyku oraz że właściwy organ PSP otrzymał zgłoszenie terminala jako Zakładu Dużego Ryzyka o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., – Prawo Ochrony Środowiska.

Terminal Przeładunkowo – Składowy „ALEKSANDRA” w Małaszewiczach posiada zabezpieczenia w postaci:

 • instalacji wykrywania i sygnalizacji stężenia gazu,
 • sygnalizacja optyczno – akustyczna,
 • instalacji awaryjnego wyłączania technologicznych urządzeń przeładunkowych,
 • instalacji przeciwpożarowej z siecią hydrantową,
 • pompowni pożarowej z zbiornikiem wodnym ,
 • stacjonarne działka wodne,
 • przenośne działka wodne.

W przypadku wystąpienia awarii podjęte zostaną działania ratownicze polegające na uruchomieniu działek stacjonarnych i przenośnych na zagrożonych obiektach, zamknięte zostaną zawory na zbiornikach gazu, na terenie zakładu wyłączona zostanie energia elektryczna, powiadomiona zostanie PSP w Małaszewiczach i Białej Podlaskiej.

Na terenie zakładu prowadzimy operacje przeładunku gazu płynnego z cystern szerokotorowych do zbiorników magazynowych, z cystern szerokotorowych do cystern normalnotorowych i z cystern szerokotorowych do autocystern gazami płynnymi propan i propan-butan. Są to substancje które w połączeniu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe, lub palne, są cięższe od powietrza a więc mogą zalegać w zagłębieniach terenu.

 • Zagrożenia mogące wystąpić na terenie terminala w większości przypadków nie zagrażają osobom i obiektom poza terenem zakładu. Wyjątkiem mógłby być wybuch Bleve zbiornika cysterny kolejowej V=95m3 dla którego strefa zagrożenia obejmuje teren o promieniu 550 m: teren zakładów PKP – tor bocznicowy oraz drogę dojazdową do terminala od strony północnej. W strefie zagrożenia wystąpić może promieniowanie cieplne o natężeniu większym niż 4kW/m2 spowodowane gwałtownym zapłonem ulatniającego się gazu, oraz odłamki powstałe w czasie wybuchu,
 • W przypadku zagrożenia: 1 – powiadom najbliższych i sąsiadów, 2 – wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe, 3 – zabierz niezbędne dokumenty i odzież w zależności od pogody, 4 – sprawdź czy wszyscy domownicy opuścili mieszkanie, 5 – pozamykaj okna i drzwi, 6 – zachowaj spokój i udaj się na wyznaczone miejsce zbiórki.
 • Oświadczamy, że na terenie zakładu funkcjonuje grupa awaryjna przeznaczona do działań w czasie wystąpienia awarii oraz usuwania jej skutków,
 • Oświadczamy, że dla zakładu opracowany został przez Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Białej Podlaskiej Zewnętrzny Plan Operacyjno Ratowniczy w związku z tym wszystkie osoby obowiązane są do stosowania się do poleceń służb ratowniczych w czasie awarii lub usuwania jej skutków,
 • Bliższych informacji (oprócz informacji niejawnych ) udziela Kierownik Terminala po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania (tel. 83 374 13 38) w siedzibie zakładu w dni robocze w godzinach 7-15.
INFORMACJE NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ
ANALIZA WEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO – RATOWNICZEGO TERMINALU PRZEŁADUNKOWO SKŁADOWEGO GAZU „ALEKSANDRA”